JANATUL ALIAH; I GUSTI AYU TRI AGUSTIANA. Media Pop-Up Book Subtema Keberagaman Budaya Bangsaku Muatan IPS Kelas IV SD. Jurnal Edutech Undiksha, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 323–331, 2022. DOI: 10.23887/jeu.v10i2.49656. Disponível em: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JEU/article/view/49656. Acesso em: 5 dec. 2023.