Janatul Aliah, and I Gusti Ayu Tri Agustiana. 2022. “Media Pop-Up Book Subtema Keberagaman Budaya Bangsaku Muatan IPS Kelas IV SD”. Jurnal Edutech Undiksha 10 (2):323-31. https://doi.org/10.23887/jeu.v10i2.49656.