Janatul Aliah and I Gusti Ayu Tri Agustiana (2022) “Media Pop-Up Book Subtema Keberagaman Budaya Bangsaku Muatan IPS Kelas IV SD”, Jurnal Edutech Undiksha, 10(2), pp. 323–331. doi: 10.23887/jeu.v10i2.49656.