., M., ., I. K. S. M. and ., D. I. W. R. S. (2015) “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD BERBANTUAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF TERHADAP HASIL BELAJAR IPA ”, Jurnal Edutech Undiksha, 3(1). doi: 10.23887/jeu.v3i1.5607.