[1]
M. ., I. K. S. M. ., and D. I. W. R. S. ., “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD BERBANTUAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF TERHADAP HASIL BELAJAR IPA ”, j. edutech., vol. 3, no. 1, Jul. 2015.