[1]
K. S. ., D. K. P. ., and D. I. D. K. T. ., “PENGEMBANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF PELAJARAN IPA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SMP NEGERI 6 SINGARAJA ”, j. edutech., vol. 3, no. 1, Jul. 2015.