., G. S. N. A., D. D. P. P. ., and D. N. W. . “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TTW (THINK, TALK, WRITE) BERBANTUAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA”. Jurnal Edutech Undiksha, vol. 3, no. 1, July 2015, doi:10.23887/jeu.v3i1.5706.