Rahman, A. A., Sudiana, I. K., & Tisna, G. D. (2022). Profil Cabang Olahraga Pencak Silat Kabupaten Badung 2019. Jurnal Ilmu Keolahragaan Undiksha, 10(1), 82–88. https://doi.org/10.23887/jiku.v10i1.46514