Darmanto, -, Universitas Widya Kartika Surabaya, Indonesia