NINCAPANG KAWAGEDAN NGWACEN AKSARA BALI SISIA KELAS IVA SD NEGERI 2 SAKTI NUSA PENIDA WARSA 2018/2019 ANTUK MEDIA TOPI AKSARA SANE KASURAT NGANGGEN APLIKASI BALINESE FONT AND KEYBOARD

Ni Kdk Sintha cahyani, I.B.Made Ludy Paryatna, I Ketut Paramarta

Abstract


Tetilikan puniki matetujon nlatarang indik (1) tata cara media pembelajaran topi aksara sane kasurat antuk aplikasi Balinese font and keyboard  (2) kawentenan media pembelajaran topi aksara sane kasurat antuk aplikasi Balinese font and keyboard nincapang kawagedan ngwacen aksara Bali sisia kelas IVA SD Negeri 2 Sakti Nusa Penida (3) penampen sisia indik media pembelajaran topi aksara sane kasurat antuk aplikasi Balinese font and keyboard. Ring tetilikan puniki kaanggen aplikasi Balinese font and keyboard mawinan kawentenan aplikasinyane sane durung wenten kaanggen ring tetilikan sane lianan lan wentuk aksaranyane sane pinih becik yening kasaihang sareng aplikasi aksara Bali sane lianan sane akehan aksaranyane matumpuk-tumpuk, sekadi imba silih tunggil kawentenan pepet lan cecek yening ring aplikasi lianan matumpuk, nanging ring aplikasi Balinese font and keyboard nenten matumpuk. Jejering tetliknyane inggih punika guru basa Bali lan sisia kelas IVA SD Negeri 2 Sakti Nusa Penida lan panandang tetiliknyane inggih punika ngawigunayang media pembelajaran topi aksara sane kasurat antuk aplikasi Balinese font and keyboard lan kawagedan sisia ngwacen aksara Bali sane becik. Ring tetilik puniki nganggen kalih deskriptif, minakadi deskriptif kualitatif lan deskriptif kuantitatif. Tetilik puniki nganggen tigang piranti ritatkala mupulang data minakadi pratiyaksa, tes lan angket/kuesioner. Pikolih ring tetilik puniki inggih punika : (1) tata cara pamargin tetilik kamargiang saking pangawit sekadi panganjali, ring inti sekadi ngicen materi lan nampilang media topi aksara miwah pamuput sekadi nyutetang paplajahan ngantos parama Santi.  (2) pikolih tes kawagedan ngwacen aksara Bali sisia kabaos nincap minakadi siklus I pikolih rerata 72,53 lan siklus II 80,13. (3) pikolih rerata panampen sisia indik media pembelajaran topi aksara akehnyane 27,67.

 

Kruna jejaton : aksara, aplikasi, media, ngwacen


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jpbb.v6i2.20339

Article Metrics

Abstract view : 871 times
PDF file view : 254 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal ini diterbitkan oleh :Universitas Pendidikan Ganesha


Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali Undiksha indexed by:

 Crossref
Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.