Vol 6, No 2 (2019)

JPBB

DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jpbb.v6i2

Table of Contents

Articles

I Made Dwi Antara Jaya, I Ketut Paramarta, I B Rai
PDF
73-82
Ni Kdk Sintha cahyani, I.B.Made Ludy Paryatna, I Ketut Paramarta
PDF
83-92
Ni Luh Putu Ellya N.S, Ida Ayu Putu Purnami, I Ketut Paramarta
93-102
Ni Made Rispintari, I.B.Made Ludy Paryatna, I Ketut Paramarta
PDF
103-112
Ni Ketut Eria Puspayanti, I.B.Made Ludy Paryatna, I.A. Sukma Wirani
PDF
113-121
Angga Kukuh,I Kd, Ida Ayu Putu Purnami, I.B.Putra Manik Aryana
PDF
122-132