KAWAGEDAN SISIA KELAS X-3 SMA NEGERI 1 NUSA PENIDA SAJERONING NYURAT KRUNA SATMA MAAKSARA BALI

I Kadek Murdika ., Drs.I Wayan Wendra,M.Pd ., I Wayan Gede Wisnu, S.S., M.Si. .

Abstract


Tetilikan puniki matetujon nguningin indik (1) kawagedan sisia kelas X-3 SMA Negeri 1 Nusa Penida sajeroning nyurat kruna satma maaksara Bali (2) pikobet sane kapanggihin sisia kelas X-3 SMA Negeri 1 Nusa Penida sajeroning nyurat kruna satma maaksara Bali (3) kahanan sane ngawinang sisia ngrasayang pikobet sajeroning nyurat kruna satma maaksara Bali. Tetilik puniki nganggen palihan tetilik deskriptif kualitatif miwah deskriptif kuantitatif. Jejering tetilikan puniki sisia kelas X-3 SMA Negeri 1 Nusa Penida. Penandang tetilikan puniki kawagedan nyurat kruna satma maaksara Bali, pikobet sane kapanggihin sisia ring sajeroning nyurat kruna satma maaksara Bali miwah kahanan sane ngawinang sisia madue pikobet sajeroning nyurat kruna satma maaksara Bali. Tetilik puniki nganggen tiga kramaning mupulang data inggih punika 1) kramaning tes 2) kramaning kuesioner 3) kramaning sadu wicara. Data tureksa sane kaanggen minakadi: (1) reduksi data, (2) deskripsi data, (3) klasifikasi data, miwah (4) panyutet. Pikolih tetilikan puniki inggih punika 1) Kawagedan sisia kelas X-3 SMA Negeri 1 Nusa Penida sajeroning nyurat kruna satma maaksara Bali kabaos sedeng. Sane ngamolihang pikolih sane lintang becik inggih punka 7 sisia (21,21%), sane polih pikolih becik 7 sisia (21,21%), sane polih pikolih sedeng 12 sisia (30,30%) miwah sane polih pikolih kirang 7 sisia (21,21%). Sajeroning pikolih tes puniki selanturnyane prasida kapolihang pikolih rata-rata inggih punika 68. 2) Pikobet-pikobet sane kaarepin sisia kelas X-3 SMA Negeri 1 Nusa Penida sajeroning nyurat kruna sartma maaksara Bali marupa pikobet 1) nenten uning ring pasang aksara Bali miwah 2) nenten uning ring gantungan miwah gempelan. 3) Kahanan pikobet sane kaarepin sisia sajeroning nyurat kruna satma maaksara Bali. (1) kirang madue pikayunan ring mlajahin basa Bali, (2) Buku sane ngrajegang peplajahan basa Bali durung jangkep, (3) Pidaging peplajahan basa Bali sane meweh,(4) peplajahan basa Bali ring kurikulum kari kirang santukan 2 jam kemanten ring awuku.
Kata Kunci : kruna satma, nyurat, aksara Bali

This study aimed to describe (1) The ability of X-3 grade students of SMA N 1 Nusa Penida in writing compound word beraksara bali (2) The problems encountered by the students in writing compound word beraksara bali (3) The factors that lead to students having problems writing a compound word beraksara bali. The subject of this study was X-3 grade students of SMA N 1 Singaraja. The object of this study was the ability in writing compound word beraksara bali, the problems encountered by the students in writing compound word beraksara bali, and the factor which makes the studen had difficulty in writing of combined words beraksara Bali. Method of data collection used in this study was test, questionnaire, and interview. Method of data analysis used in this study was 1) Data reduction, 2) data description, 3) data classification, and 4) Conclusion. The result of this study was (1) the ability of X-3 grade students of SMA N 1 Nusa Penida in writing compound word beraksara bali was sufficient. Students who obtain very good was 7 students (21.21%), students who obtain good was 7 students (21.21%), students who obtain sufficient was 12 (30.30%) and students who obtain less good was 7 students (21.21%). Regarding to that result can obtain an average was 68. (2) the problems that encountered by the students of X-3 class of SMA N 1 Nusa Penida in writing compound word beraksara bali form 1) do not know about pasang aksara Bali, and 2) do not know about gantungan and gempelan. (3) cause of problems faced by the students was 1) Not have an interest in studying Bali language, 2) the books which is contain of Bahasa Bali not complete, 3) The content of learning Bahasa Bali was difficult, and 4) Bali language lessons in the curriculum is still lacking.
keyword : compound word, writting, aksara Bali

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.6176

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal ini diterbitkan oleh :Universitas Pendidikan Ganesha


Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali Undiksha indexed by:

 Crossref
Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.