KEWAGEDAN NGRESEPANG WANGUN DASAR LAN ARTOS KRUNA DWILINGGA (KATA ULANG) SISIA KELAS X SMA NEGERI 2 BANJAR SINGARAJA

Authors

  • Ni Made Yuniharsih .
  • Prof. Dr. I Nengah Suandi,M.Hum .
  • Dr. I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. .

DOI:

https://doi.org/10.23887/jpbb.v5i3.8655

Abstract

Tetilikan puniki matetujon nlatarang indik (1) kewagedan ngresepang wangun dasar lan artos kruna dwilingga lan (2) pikobet sisia rikalaning ngresepang wangun dasar lan artos kruna dwilingga. Populasi ring tetilikan puniki merupa makesami sisia kelas X SMA Negeri Banjar antuk akehnyane 253 sisia. Tetilikan puniki nganggen sampel sane kaambil nganggen kalih teknik sampling sekadi proposional sampling lan random sampling antuk akehnyane 63 sisia. Duaning asapunika, data sane kabuatang kapupulang nganggen kramaning tes miwah kramaning saduwicara. Data-data inucap katureksa nganggen analisis statistik deskriptif. Pikolih tetilikan puniki nyinahang yening kewagedan ngresepang wangun dasar lan artos kruna dwilingga wenten ring predikat kirang antuk rata-rata 54,71 santukan saking 63 sisia wantah wenten 2 (3,2%) sisia ngamolihang nilai sedeng lan malih 61 (96,8%) sisia ngamolihang nilai kirang. Parindikan inucap kakranayang antuk kalih faktor inggih punika faktor internal sekadi para sisia mayus mlajahang wangun dasar lan artos kruna dwilingga, akeh sisia sane nenten madue manah mlajahin peplajahan wangun dasar lan artos kruna dwilingga. Selanturnyane, wit saking faktor eksternal sekadi kahanan kelas sane biyut lan guru sane nenten nganggen media peplajahan rikalaning ngajahin wangun dasar lan artos kruna dwilingga lan guru sane ngajahin nenten saking tamatan basa Bali nanging medasar saking tamatan Agama. Malarapan saking pikolih tetilik punika nyihnayang sisia kelas X SMA Negeri 2 Banjar kewagedannyane kari kirang lan patut kauratiang malih peplajahan basa Balinyane sumangdane prasida ngamolihang nilai sane becik. Kruna jejaton: wangun dasar, artos kruna , dwilingga
Kata Kunci : wangun dasar, artos kruna, dwilingga

This study is aimed to explain about (1) the ability to understand wake up the base and the meaning of words , (2) the difficulties of students in understanding wake up the base and the meaning of words The population of the study was all the students in grade X in SMA Negeri 2 Banjar academic year 2015/2016 which was consisted of 253 students. There were two types of technique sampling in this study, there were proportional sampling and random sampling with the numbers of the sample were 63 students. The data were collected through test, observation, interview method. The data were analyzed through descriptive statistics analysis.The result of the study shows that the ability of wake up the base and the meaning of words of students in grade X in SMA Negeri 2 Banjar academic year 2015/2016 was still in low predicate with 54,71 average points. This result was shown by the result of the students’ test, that from 63 students only 2 (3.2%) students that achieved medium level achievement point and 61 (96.8%) students who achieved low level achievement point. This was caused by two factors, the first one was internal factor such as the low desire of the students in learning Balinese Language subject. The other factor was external factor such as the classroom environment and the teacher who didn’t use much media in teaching wake up the base and the meaning of words, the background of the teacher also influenced, the teacher wasn’t form Balinese Language subject but actually teachers from religion teacher. Based on the finding of this study, it can be concluded that the students’ understanding in Grade X SMA Negeri 2 Banjar about wake up the base and the meaning of words still on low level and need to be address as serious issue to improve the achievement of the students in Balinese Language Subject Keywords : wake basic , meaning of words
keyword : Keywords : wake basic , meaning of words

Published

01-11-2016

Issue

Section

Articles