NGAWIGUNAYANG MEDIA AUDIO VISUAL KANGGEN NINCAPANG KAWAGEDAN MATEMBANG PUPUH GINADA SISIA KELAS X IBB 1 SMA NEGERI 3 SINGARAJA

Ni Made Rispintari, I.B.Made Ludy Paryatna, I Ketut Paramarta

Abstract


Tetilikan puniki matetujon mahbahang (1) tata titi pangajah-ajahan sane patut sajeroning ngawigunayang media audio visual kanggen nincapang kawagedan matembang pupuh Ginada sisia kelas X IBB 1 SMA Negeri 3 Singaraja, (2) ngawigunayang media audio visual prasida nincapang kawagedan matembang pupuh Ginada sisia kelas X IBB 1 SMA Negeri 3 Singaraja, miwah (3) panampen sisia ring kawentenan media audio visual kanggen nincapang kawagedan matembang pupuh Ginada sisia kelas X IBB 1 SMA Negeri 3 Singaraja. Wangun tetilikan wantah tetilikan tindakan kelas sane nganggen 2 pailehan. Jejering tetilikannyane guru lan sisia kelas X IBB 1 SMA Negeri 3 Singaraja. Panandang tetilikan inggih punika tata titi pangajah-ajahan, kawagedan, miwah panampen sisia. Pamupulan data nganggen kramaning praktiasa, tes, miwah angket/kuesioner. Tata cara data tureksa sane kaanggen inggih punika analisis kuantitatif miwah analisis kualitatif. Pikolih tetilikan nyantenang (1) tata titi pangajah-ajahan sane patut sajeroning ngawigunayang media audio visual sakadi, (a) guru nlatarang peplajahan ngenenin puisi Bali Tradisional, (b) guru ngicenin video matembang pupuh Ginada, (c) guru nyarengin sisia mauruk nembangang pupuh Ginada, (d) guru nakenang pikobet sane kapanggihin sisia, (e) guru ngicenin panampen anggen muputang pikobet sane kapanggihin sisia. (2) ngawigunayang media audio visual prasida nincapang kawagedan matembang pupuh Ginada sisia kelas X IBB 1 SMA Negeri 3 Singaraja, kasengguh nglintangin KKM  indik  rerata 83,43 lan (3) panampen sisia ring kawentenan media audio visual kanggen nincapang kawagedan matembang pupuh Ginada ngranjing ring sesengguh lintang becik indik rerata 49,8.

 

Kruna jejaton: media, audio visual, matembang,  pupuh.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jpbb.v6i2.20341

Article Metrics

Abstract view : 635 times
PDF file view : 414 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal ini diterbitkan oleh :Universitas Pendidikan Ganesha


Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali Undiksha indexed by:

 Crossref
Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.