Viki Wahyuni, Ida Ayu Komang, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia